Begeleiding

Mentoraat

Het dubbelmentoraat in de brugklassen (m.u.v. het tweetalig vwo) is een bijzonder gegeven. Dit houdt in dat er één mentor is ingezet voor een halve klas, met andere woorden twee mentoren per brugklas. De mentor is de schakel in het contact tussen school en thuis. Hij/zij volgt de vorderingen en het welzijn van de leerling. Bij problemen wordt samen met ouders en leerling naar oplossingen gezocht.

De brugklasmentor bezoekt de leerling en zijn ouders ook thuis. Daardoor leert de mentor de leerling nog beter kennen en kan er optimaal geadviseerd worden over het vervolgtraject. Naast een wekelijkse mentorles krijgen de leerlingen iedere week een studieles. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de brugklassers vertrouwd te maken met de school en met elkaar.

Vanaf klas twee heeft iedere klas één mentor. De mentor houdt de resultaten van de leerlingen in de gaten. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, worden de ouders door de mentor uitgenodigd voor een gesprek tijdens de mentorspreekavond. Aan het eind van het schooljaar reikt de mentor het rapport aan de leerlingen uit.

De mentor let ook op het gedrag van de leerlingen, en of ze wel 'goed in hun vel' zitten. Soms is het nodig dat speciale leerlingbegeleiders (zie Counselors) de begeleidingstaak van de mentor overnemen.

Decanaat

Het ontwikkelen van talenten van leerlingen is een kerntaak van onze school. Met het (her)kennen van een talent is het gemakkelijker om toekomstgerichte stappen in het schooltraject te maken. Voor de leerlingen betekent dat op bepaalde momenten keuzes maken. Keuzes over richtingen, vakken en ook vervolgopleidingen.

Het kan soms lastig zijn de juiste keuze te maken. Aan de hand van een LOB-plan (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) stelt de leerling samen met de mentor vast wat hij of zij nodig heeft om de juiste keuzes te maken, zoals stages bij bedrijven en een beroependag.

Voor aanvullend advies kan een leerling terecht bij onze decanen. Zij kunnen helpen ontdekken wat bij een leerling past en wat een goed gevoel geeft. Op locatie Slingerbos zitten de decanen in het Onderwijs Leercentrum en op locatie Levant zitten de decanen in de decanenkamer. Bij de decanen is ook informatie te krijgen over vervolgopleidingen en data van open dagen.

Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met onze decanen:

mavo
• mevrouw S. Franken

havo en vwo
• mevrouw  H. den Hamer (m.i.v. 01-09-2017)
• mevrouw M. Wessel

mw. S. Franken
mw. H. den Hamer
mw. M. Wessel

Remedial teachers (RT)  

Dyslexie wordt vrijwel altijd al op de basisschool erkend. Toch zijn er in het voortgezet onderwijs leerlingen bij wie dyslexie zich pas openbaart zodra ze veel talen en teksten moeten verwerken. Zij bereiken dan pas de grenzen van hun compensatiemogelijkheden. Dyslexie heeft niet alleen consequenties voor de talen, maar voor alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven.

Op de RSG zijn gekwalificeerde remedial teachers aanwezig. Een remedial teacher kan wel een mogelijke stoornis signaleren, maar heeft geen psychodiagnostische bevoegdheid. Derhalve zal er op enig moment deskundige, externe expertise noodzakelijk zijn.

Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben, worden direct in de dyslexiebegeleiding geplaatst. Voor brugklasleerlingen is de begeleiding verplicht. De begeleiding wordt door een remedial teacher verzorgd, bij voorkeur individueel, en heeft als doel de leerling zo snel mogelijk zelfstandig te laten opereren. De leerling krijgt efficiënte leerstrategieën aangereikt en waar nodig herhaling van de spellingregels. Tijdens de begeleiding staan het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid centraal.

Leerlingen in hogere klassen worden op verzoek begeleid. Voor hen wordt een kortdurend traject van zes weken opgesteld waarin de leerling leert om zelfstandig met zijn problemen om te gaan. Na afloop van deze zes weken vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of verdere begeleiding noodzakelijk is.

Iedere leerling krijgt van zijn remedial teacher een kaart waarop staat of de leerling een probleem heeft met lezen en/of met spellen. Tevens wordt aangegeven met welke specifieke begeleiding deze leerling geholpen is. Op de kaart staat de aanbevolen begeleiding.

Voor meer informatie kunt u ons dyslexie-beleidsplan downloaden.

Onze remedial teachers zijn mevrouw L. Nigten voor locatie Slingerbos en mevrouw M. Weijts voor locatie Levant.

 
mw. L. Nigten
mw. M. Weijts

 

Begeleiding Talenten  

Leerlingen mogen de lat best hoog leggen. Voor 'zessen' gaan terwijl ze meer in hun mars hebben is jammer. Maar iedereen is uniek. Daarom verschillen de talenten per individu. Organisatietalent, getalenteerde sporters, (strip)tekenaars en schrijvers, maar ook muzikanten en acteurs krijgen alle ruimte binnen de RSG om hun talent verder te ontwikkelen.

RSG Slingerbos | Levant heeft twee docenten die dit talent begeleiden door middel van ons programma Talent Op School, zodat school en specifieke activiteiten gecombineerd kunnen worden. Neem tijdig contact op als het leveren van topprestaties en het volgen van onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze docenten mevrouw S. de Wijn (locatie Slingerbos) of de heer R. Suijk (locatie Levant).

mw. S. de Wijn
dhr. R. Suijk

Counselors EN VERTROUWENSPERSOON

Voor sommige heel persoonlijke problemen heeft de RSG contactpersonen aangesteld die speciaal zijn opgeleid om met emotionele en sociale problemen om te gaan. Deze counselors zijn ook het directe aanspreekpunt als het om problemen op het gebied van (seksuele) intimidatie gaat. In het geval van een klacht worden leerlingen en ouders ondersteund en begeleid door onze interne vertrouwenspersoon. Zij adviseert de klager over de procedure die moet worden gevolgd en verleent daarbij de nodige ondersteuning. Voor onze medewerkers is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij kunnen met klachten terecht bij de IJsselgroep, mevrouw E. Meter, telefoonnummer 06 2295 4128 of 088 - 0931888.
Problemen die voor counselors of andere ondersteuners in de school te groot zijn om aan te pakken worden vanuit het Zorg Interventie Team (ZIT) doorverwezen naar externe hulpverlening. In het ZIT zijn school, CJG en jeugdarts vertegenwoordigd. Leerlingen of ouders kunnen de jeugdarts raadplegen via een spreekuur op school, of door een afspraak te maken.

Bij vragen of klachten over ongewenste intimiteiten kunnen ouders of leerlingen ook extern advies inwinnen bij de door de overheid aangestelde vertrouwensinspecteur. Deze is op werkdagen te bereiken onder telefoonnummer 038 – 4695400. Daarnaast kunnen leerlingen bij problemen iedere dag (anoniem) bellen met de kindertelefoon 0800-0432 van 14.00 - 20.00 uur. Gaat het over pesten, dan is pestweb.nl een goede start.

Onze counselors zijn de heer R. Glazenberg voor locatie Slingerbos en mevrouw T. Hofland voor locatie Levant. Mevrouw M. Weijts is voor beide locaties aangewezen als vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. Mevrouw E. Meter (IJsselgroep) is externe vertrouwenspersoon voor al onze medewerkers.

dhr. R. Glazenberg
mw. T. Hofland
mw. M. Weijts

Het schoolbeleid van RSG Slingerbos | Levant is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. Het document kunt u hier downloaden.

Contactgegevens jeugdarts RSG Slingerbos | Levant
Locatie Slingerbos
 GGD Regio Noord-Veluwe
 Oosteinde 17  Harderwijk
 e-mail: info@ggdregionoordveluwe.nl
 tel. 088 – 44 33 704

Locatie Levant
 Hulpverleningsdienst Flevoland, vestiging Dronten
 Installatieweg 34
 8251 KP  Dronten
 tel. 0320 – 285 721

Hoogbegaafden

Op de RSG zitten ook hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben extra uitdagingen nodig om hun talenten blijvend te prikkelen. Ze worden bijvoorbeeld gestimuleerd om met hun profielwerkstukken iets speciaals te doen, of aan verschillende wedstrijden mee te doen. In het kader van het nieuwe excellent bèta-programma worden zowel in- als extern extra activiteiten voor deze leerlingen ontwikkeld zoals het volgen van masterclasses.

Social Media professionals  

Jongeren hebben op steeds jongere leeftijd steeds meer de beschikking over mobiel internet. Ze kunnen hier 24 uur per dag, zonder toezicht van volwassenen, gebruik van maken. Dat biedt kansen, maar ook gevaren als digitaal pesten, digitale kinderlokkers, commerciële digitale verlokkingen, porno en onbetrouwbare bronnen. Daarom is het belangrijk om een zekere mate van mediawijsheid te ontwikkelen. Onze mediacoaches bieden begeleiding en inspiratie bij de vormgeving van mediawijsheid. Zij sturen volwaardige mediaprojecten aan, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van medialessen en ouderavonden, zij handelen mediagerelateerde problemen af, al dan niet in samenwerking met hulpinstanties.

Media verbieden is geen optie: een verbod valt simpelweg niet meer te controleren: je kan overal en altijd op het internet komen. Mensen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen is een beter uitgangspunt. Het is te bereiken door goede coaching én goed onderwijs, dat kennis aanreikt, vaardig maakt en werkt aan de mentaliteit, zodat iedereen zijn eigen mediawijze gedrag ontwikkelt.

Onze school heeft twee social media professionals. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kempers voor locatie Slingerbos en mevrouw M. Abma voor locatie Levant.

mw. M. Kempers
mw. M. Abma