leefregels

Een prettige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde om goed te leren en te presteren. Die omgeving is gebaseerd op duidelijke spelregels die voor alle betrokkenen gelden. RSG Slingerbos | Levant draagt graag bij aan een prettig schoolklimaat met ruimte voor iedereen waarbij respectvolle omgangsvormen voorop staan.

Iedereen wordt geacht alle lessen te volgen, alle benodigde spullen bij zich te hebben, op tijd aanwezig te zijn en het afgesproken werk gedaan te hebben. De school probeert lesuitval te minimaliseren. Toch kunnen er altijd onverwachte redenen zijn.  Via de site worden wijzigingen in het rooster zo vroeg mogelijk bekend gemaakt.

Voor de lagere klassen worden tussenuren zoveel mogelijk vermeden door opvang door een toezichthouder of door tijdelijk anders te roosteren. We gaan ervan uit, dat als er opvang is iedereen ook de spullen van het vak dat anders uit zou vallen bij zich heeft of in ieder geval ander materiaal waarmee vrijkomende tijd zinvol besteed kan worden.

Vanzelfsprekend dient een leerling op tijd in het lokaal voor de les te zijn. Bij te laat komen, moet een briefje bij de conciërge worden gehaald (RSG Levant) of bij de receptie (RSG Slingerbos).

De RSG vindt een gezonde levensstijl belangrijk. In onze kantine heeft 75% van ons aanbod een gezond keurmerk. Eten en drinken doen we niet in het hele schoolgebouw maar uitsluitend in de aula. En al het afval belandt, binnen en buiten, in de daarvoor bestemde afvalbakken. Op het schoolterrein wordt niet gerookt. Ook is het verboden om in en rondom de school genotmiddelen te dealen, te bezitten en/of te gebruiken. Bij overtreding van de regels rondom genotmiddelen zal de RSG maatregelen nemen.

Ons schoolterrein is voorzien van enkele camera’s. Om goed toezicht te kunnen houden in onze rijwielstallingen en garderobe is voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en bezittingen in en rondom onze school een aantal camera’s zichtbaar opgehangen.

De school kent verschillende voorzieningen in geval van calamiteiten zoals vluchtroutes, alarm- en blusinstallaties. Er zijn altijd voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en EHBO’ers aanwezig. Bij een calamiteit is het belangrijk om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.