wereldklas

In de tweede klas van de mavo en havo kunnen leerlingen kiezen voor een zogenaamde wereldklas. In deze klassen leren zij over de grenzen van ons land kijken door mee te doen aan internationale activiteiten en projecten en contacten met leeftijdgenoten in het buitenland. Er is extra aandacht voor Engelse spreek- en leesvaardigheid. De wereldklas wordt afgesloten met een erkend ‘Anglia’-examen. De mogelijkheid om te kiezen voor de wereldklas havo in leerjaar 2 zal echter voor de brugklasleerlingen die in augustus 2018 instromen komen te vervallen vanwege de uitbreiding tweetalig havo in de brugklas met ingang van schooljaar 2018-2019. De huidige brugklasleerlingen (schooljaar 2017-2018) kunnen nog wel kiezen voor de wereldklas havo.

Voor meer informatie over de wereldklas kunt u terecht bij een van onze wereldklascoördinatoren: mevrouw A. van der Moer (wereldklascoördinator mavo) of de heer H. Koopman (wereldklascoördinator havo).  

contact

dhr. H. Koopman
mw. A. van der Moer