Klachtenregeling

Het kan zijn dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken of een beslissing op school. De te volgen routes en de contactgegevens bij klachten of ongewenst gedrag zijn voor u overzichtelijk samengevat in een 'routekaart'

Bij klachten kan indien gewenst eerst advies worden ingewonnen bij onze vertrouwenspersonen. Onze interne vertrouwenspersonen zijn mevrouw M. Weijts en de heer M. Mous. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Y. Kamsma (IJsselgroep, telefoon 088 - 0931888). De vertrouwenspersonen kunnen zowel advies uitbrengen over de te volgen procedure als ondersteuning bieden. Voor meer informatie over Begeleiding van leerlingen klik hier

De RSG probeert klachten naar tevredenheid op te lossen. De standaardroute is mentor/coach -> teamleider -> directeur, totdat de klacht volledig is afgehandeld. Indien deze route gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend. Klachten over schoolorganisatorische zaken kunnen worden gemeld via klachtenmelding@auroraonderwijsgroep.nl, klachten over ongewenst gedrag of overschrijding van onze integriteitscode kunnen worden verzonden naar integriteitscie@auroraonderwijsgroep.nl. Onze contactpersoon zal de klacht voorleggen aan het College van Bestuur om de vervolgroute te bepalen. Indien het College van Bestuur de klacht niet zelf in behandeling neemt, wordt de klacht doorgestuurd naar de onafhankelijke externe klachten-/integriteitscommissie. Onze uitgebreide klachtenregeling kunt u hier downloaden. 

Wanneer de klager geen gebruik wil maken van afhandeling door de externe klachtencommissie, kan de klager een beroep doen op de officiële landelijke klachtenregeling. De RSG is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC, Zwarte Woud 2, 3524 SJ, Utrecht, tel. 030 - 280 95 90, info@onderwijsgeschillen.nl). Deze commissie heeft echter wel als beleid dat wanneer de externe klachtencommissie de klacht heeft behandeld, de LKC niet als hoger beroep functioneert. De LKC zal de klacht dan ook niet in behandeling nemen. De klachtenregeling van de landelijke klachtencommissie is via de site van Onderwijsgeschillen te raadplegen.