leefregels

Een prettige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde om goed te leren en te presteren. Die omgeving is gebaseerd op duidelijke regels die voor alle betrokkenen gelden. RSG Slingerbos | Levant draagt graag bij aan een prettig schoolklimaat met ruimte voor iedereen waarbij respectvolle omgangsvormen voorop staan.

Iedereen wordt geacht alle lessen te volgen, alle benodigde spullen bij zich te hebben, op tijd aanwezig te zijn en het afgesproken werk gedaan te hebben. Bij te laat komen, moet een briefje bij de conciërge worden gehaald (RSG Levant) of bij de receptie (RSG Slingerbos). Hier kunt u de procedure bij te laat komen vinden.

De school probeert lesuitval te minimaliseren. Toch kunnen er altijd onverwachte redenen zijn. Via de site worden wijzigingen in het rooster zo vroeg mogelijk bekend gemaakt.

Voor de lagere klassen worden tussenuren zoveel mogelijk vermeden door opvang door een toezichthouder of door tijdelijk anders te roosteren. We gaan ervan uit, dat als er opvang is iedereen ook de spullen van het vak dat anders uit zou vallen bij zich heeft of in ieder geval ander materiaal waarmee vrijkomende tijd zinvol besteed kan worden.

Het maken van opnames en/of foto’s van leerlingen en/of medewerkers onder schooltijd of op andere momenten onder verantwoordelijkheid van school is niet toegestaan, tenzij degene van wie de opnames en/of foto’s gemaakt worden hier vooraf expliciet in het kader van de AVG toestemming voor heeft gegeven.

Op de RSG vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd om een gezonde keuze te maken. Vandaar dat wij hebben gekozen voor het Breakpoint-concept van de Sligro. Dit concept werkt volgens de nieuwste 'Richtlijnen Gezondere Kantines'. Hetgeen onder andere inhoudt dat de kantine in elke productgroep minstens één betere keuze (die op een opvallende plaats ligt) en groente en/of fruit aanbiedt. Ook hebben we een gratis watertappunt. De schoolkantine krijgt het etiket zilver of goud, bepaald door de gezondheid van de aangeboden producten. Vanzelfsprekend gaan wij als RSG met onze kantines voor goud!

Eten en drinken doen we uitsluitend in de aula. Al het afval belandt, binnen en buiten, in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Op het schoolterrein wordt niet gerookt. Ook is het verboden om in en rondom de school (soft)drugs te dealen, te bezitten en/of te gebruiken. Bij overtreding van de regels rondom (soft)drugs zal de RSG maatregelen nemen.

De schoolgebouwen en het schoolterrein zijn voorzien van enkele camera’s. Om goed toezicht te kunnen houden in onze rijwielstallingen en garderobe is voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en bezittingen in en rondom onze school een aantal camera’s zichtbaar opgehangen. Hoe het cameratoezicht binnen de RSG wordt ingezet kunt u hier lezen. 

De school kent verschillende voorzieningen in geval van calamiteiten zoals vluchtroutes, alarm- en blusinstallaties. Er zijn altijd voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en EHBO’ers aanwezig. Bij een calamiteit is het belangrijk om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.