MR Informatie

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders, personeel en leerlingen belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school kunnen bespreken. Het bestuur en de directie hechten grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de directie moet nemen.

Taken medezeggenschapsraad (MR)
Soms krijgt de MR alleen informatie, maar over bepaalde onderwerpen moet de directie advies vragen aan de MR, bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel, het besteden van middelen die de school ontvangt, de taakverdelingen op school en de vakantieregeling. De directie neemt  de adviezen van de MR in behandeling.  
Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over zaken die van wezenlijk belang zijn zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en het formatieoverzicht.
De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Vergaderingen
De voltallige MR vergadert circa zes maal per jaar. De directie treedt dan regelmatig op als gesprekspartner van de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

De personeelsgeleding
Om de week overlegt de personeelsgeleding van de MR over de stukken die door de directie zijn verstrekt. Via nieuwsbrieven worden collega’s op de hoogte gehouden.

De leerlingengeleding
Onze leerlingen worden in de MR vertegenwoordigd door enkele leden van de leerlingenraad. Belangrijke MR-stukken worden veelal vooraf besproken door de hele leerlingenraad. Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen representeren, baseert de MR zijn inbreng op de mening van zoveel mogelijk leerlingen.

De oudergeleding
De oudergeleding van de MR bestaat uit twee leden. Deze worden in beginsel voor een periode van drie jaar gekozen.