verantwoording

Het voortgezet onderwijs kent, net als in de meeste andere sectoren, een code voor good governance ofwel 'goed onderwijsbestuur'. Deze code gaat over de wijze waarop de leden van de VO-raad invulling wensen te geven aan het bestuur van hun instellingen.

Als lid van de VO-raad houdt RSG Slingerbos | Levant zich aan de code 'Goed Onderwijsbestuur VO'. Deze code is een aanvulling op de geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs en vormt de basis voor het realiseren van goed bestuur met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In navolging van deze code publiceren wij de volgende documenten:

1. Jaarverslag 2016 (bestuursverslag inclusief jaarrekening)
2. Statuten Stichting regionale scholengemeenschap (RSG)
3. Bestuursreglement
4. Bestuursstatuut
5. Managementstatuut
6. Klachtenregeling: zie ook Ouders, Klachtenregeling
7. Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de RSG of het bestuur waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. De regeling is echter niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin, of voor klachten die vallen onder de Klachtencommissie (zie 6.) en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. Op beide locaties is een intern vertrouwenspersoon aanwezig die de melder van een ernstig misstand faciliteert. Bij RSG Slingerbos kan melding gemaakt worden bij de heer A. van den Berg (a.vandenberg@rsgsl.nl) en bij RSG Levant bij mevrouw M. Weijts (m.weijts@rsgsl.nl).

dhr. A. van den Berg
mw. M. Weijts

kwaliteit

Bij de RSG staat kwaliteit hoog op de agenda. Kwaliteit van scholen wordt op verschillende manieren in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. De RSG zet bijvoorbeeld jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder medewerkers, leerlingen en ouders. De belangrijkste verbeterpunten worden opgenomen in de plannen voor het volgende schooljaar met als doel ook op dat onderdeel een kwaliteitsslag te maken. Daarnaast verwerkt de onderwijsinspectie resultaten van scholen zoals examencijfers en in-/door-/uitstroomcijfers tot overzichtelijke gehelen.

Door zowel toekomstige medewerkers als ouders wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden om resultaten van scholen met elkaar te vergelijken. Voordat een definitieve schoolkeuze wordt gemaakt, willen ouders en toekomstige leerlingen een evenwichtig beeld van de school hebben. Op de site van Vensters voor Verantwoording is te zien hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs. Bent u benieuwd naar onze resultaten, ga dan naar Scholenopdekaart.nl. Voor meer informatie over kwaliteitszorg bij de RSG kunt u contact opnemen met onze kwaliteitscoördinator de heer H. Smorenburg.

dhr. H. Smorenburg