Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders, personeel en leerlingen belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school kunnen bespreken. Het bestuur en de directie hechten grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de directie moet nemen. Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Elke geleding heeft via de MR invloed op het beleid van de school en is zo gesprekspartner van de directie. Daarnaast zijn in Harderwijk en Zeewolde leerlingenraden. Zij overleggen met de directie of de MR als het om punten gaat waar vooral de leerlingen mee te maken hebben.

Samenstelling MR

Geleding personeel:

  • mevrouw A. Alberts (voorzitter)
  • de heer R. Weening (secretaris)
  • mevrouw T. Woudstra
  • mevrouw A. Visser

Geleding ouders:

  • mevrouw P. Nguyen
  • de heer J. van Meerveld

Geleding leerlingen:

  • Pien Miedema
  • Anne Ligtermoet

Vergaderingen en agenda

De voltallige MR vergadert circa zes maal per jaar. De directie treedt dan regelmatig op als gesprekspartner van de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda voor de MR-vergadering kunt u opvragen bij de directiesecretaresse.

Communicatie

De personeelsgeleding (PMR) houdt collega’s op de hoogte door middel van een interne nieuwsbrief. Leerlingen in de MR hebben een achterban binnen de leerlingenraad. Zij communiceren via een Facebook-pagina. De oudergeleding heeft een MR-oudersupportgroep ingericht die minimaal twee keer per jaar wordt geraadpleegd over belangrijke onderwerpen. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudersupportgroep, stuur dan een e-mail naar de oudergeleding.

Medezeggenschapsstatuut, Medezeggenschapsreglement en Intentieverklaring

Om inzichtelijk te maken hoe de medezeggenschap op de RSG is geregeld, is een medezeggenschapsstatuut opgesteld. Het statuut kunt u hier downloaden. Meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, taken en bevoegdheden van de MR, kunt u vinden in het medezeggenschapsreglement. Alle geldingen die betrokken zijn bij de MR zijn het erover eens dat medezeggenschap in de school onmisbaar is. Tussen MR en directie is hiervoor een intentieverklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u hier downloaden.