Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Elke geleding heeft via de MR invloed op het beleid van de school en is zo gesprekspartner van de directie. Daarnaast zijn in Harderwijk en Zeewolde leerlingenraden. Zij overleggen met de directie of de MR als het om punten gaat waar vooral de leerlingen mee te maken hebben.

Samenstelling MR

Geleding personeel:

  • mevrouw A. Alberts (voorzitter)
  • de heer R. Weening (secretaris)
  • mevrouw T. Woudstra
  • mevrouw A. Visser

Geleding ouders:

  • mevrouw P. Nguyen
  • de heer J. van Meerveld

Geleding leerlingen:

  • Seijmen Webbe

Agenda
De agenda voor de MR-vergadering kunt u opvragen bij de directiesecretaresse.

Communicatie
De personeelsgeleding (PMR) houdt collega’s op de hoogte door middel van een interne nieuwsbrief. Leerlingen in de MR hebben een achterban binnen de leerlingenraad. Zij communiceren via een Facebook-pagina. De oudergeleding heeft een MR-oudersupportgroep ingericht die minimaal twee keer per jaar wordt geraadpleegd over belangrijke onderwerpen. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudersupportgroep, stuur dan een e-mail naar de oudergeleding.

Medezeggenschapsstatuut, Medezeggenschapsreglement en Intentieverklaring
Om inzichtelijk te maken hoe de medezeggenschap op de RSG is geregeld, is een medezeggenschapsstatuut opgesteld. Het statuut kunt u hier downloaden. Meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, taken en bevoegdheden van de MR, kunt u vinden in het medezeggenschapsreglement. Alle geldingen die betrokken zijn bij de MR zijn het erover eens dat medezeggenschap in de school onmisbaar is. Tussen MR en directie is hiervoor een intentieverklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u hier downloaden.

Leerlingenstatuut
Elke twee jaar wordt het leerlingenstatuut geagendeerd. Het huidige leerlingenstatuut is vastgesteld voor 2021-2023.

Meer informatie over de MR kunt u hier vinden.

Contact

voorzitter
mw. L. Potters
oudergeleding
leerlinggeleding